หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-19 14:06:33

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวอัญชา แดงทองดี และนางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 degrees level : CHE 3D จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ณ ห้อง 3511 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Cr. Plan SSRU