หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-28 10:44:47

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ