หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator)
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-21 10:42:14

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน และคุณอัญชา แดงทองดี บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมวิทยากรพี่เลี้ยง(Facilitator) ในโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 จัดโดย กองนโยบายและแผน