หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-10 11:44:00
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.      ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7