หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีไหว้ครูวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครูวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-08 09:38:23


วันที่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความนอบน้อมต่อครู-อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7