หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
กฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-17 13:27:14


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๗,๐๒๙บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยพบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธี

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7