หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองคณบดี เข้าประสานงานเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับโรงพยาบาลอัมพวา
รองคณบดี เข้าประสานงานเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับโรงพยาบาลอัมพวา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-10 09:45:51


วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าประสานงานเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับโรงพยาบาลอัมพวา โดยมี คุณจารุวรรณ สิริวัฒนสกุล หัวหน้างานผู้ป่วยนอก ให้การต้อนรับ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7