หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลการบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลการบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-08 09:57:49วันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล:การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการด้านความรู้ในการบริการด้านสุขภาพชุมชนและการบำเพ็ญจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเองได้ ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7