หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-12 10:42:22
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 รักษาราชการแทนอธิการบดีมอบหมายให้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (ประธาน) รศ.จันทนี เพชรานนท์ รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และผศ.ดรศันสนีย์ จะสุวรรณ์ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 

ในการนี้ ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและร่วมตอบสัมภาษณ์กลุ่มคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมตอบสัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ และ นางสาวพิไลพร ขอใหญ่กลาง ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมตอบสัมภาษณ์กลุ่มศิษย์เก่า ในการประเมินคุณภาพฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7