หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-08 10:28:14
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

ภาพข่าว : facebook รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7