หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-14 10:42:04
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7