หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้ารับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
เข้ารับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-12 11:44:40


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวาจาจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยผลการประเมิน 4.65 อยู่ในระดับดีมาก ในการนี้ ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7