หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-08 11:58:20


วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม สาเหตุการเกิด วิธีรักษา รวมถึงการตระหนักถึงผลการรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยยาเคมีบำบัด หรือการให้คีโม และเรียนรู้วิธีการตรวจโรคมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเอง ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้โครงการ "PR SSRU รวมพลังจิตอาสา ส่งต่อหมวกผ้าเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” และร่วมตกแต่งหมวกผ้าเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็ง
กิจกรรมนี้จัดโดยงานส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิต ฝ่ายวินัยนักศึกษา ร่วมกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ อาคาร 57 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7