หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุม(ร่าง)การถ่ายทอดตัวชี้วัดปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุม(ร่าง)การถ่ายทอดตัวชี้วัดปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-09-29 11:15:44


วันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุม(ร่าง)การถ่ายทอดตัวชี้วัดปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงสู่ระดับหน่วยงาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7