หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเห็นชอบเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี ลดค่าเทอม 20% ในภาคเรียนที่ 1/2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเห็นชอบเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี ลดค่าเทอม 20% ในภาคเรียนที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-18 14:00:43