หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-04-19 20:33:52

วันที่ 5 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7