หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประชุมประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-10 13:09:35

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7