หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-11 11:26:00
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (Health literacy of knowledge and the understanding of tobacco and smoking behavior among older persons: A case study in Amphawa District, Samut Songkhram province) ในวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Health Science Research) วารสารฐาน ACI : TCI 1 โดยอาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ อาจารย์ ดร. อารยา ทิพย์วงศ์ และคณะ

Download: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR หรือ https://he01.tci-thaijo.org/.../download/240974/168821/