หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง ในวารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง ในวารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-11 11:28:40


คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง ในวารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 วารสารฐาน ACI : TCI 1 โดยอาจารย์จักรกฤช ปิจดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ และอาจารย์ณัฐธัญญา ประสิทธิ์ศาสตร์

Download: https://he01.tci-thaijo.org/ind.../JRTAN/article/view/241957