หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วาระพิเศษ/2566
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วาระพิเศษ/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-09 10:26:18


วันที่ 3 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วาระพิเศษ/2566 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ นายแพทย์ มาโนช ลีโทชวลิต ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง ณฐนนท ทวีสิน และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ร่วมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้ การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ การพิจารณาการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7