หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-31 15:14:27
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน: การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 และบรรยาย เรื่อง “บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลต่อวิชาชีพ” ให้กับนักศึกษา การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในสถานภาพใหม่ได้อย่างมั่นใจ ในการนี้ มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษาร่วมงานกับโรงพยาบาล ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7