หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม "พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย" ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม "พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย" ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-08-01 10:50:59


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม "พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย" ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและทีมงาน เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร จัดโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี #SSRU #CNHSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7