หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-16 15:29:24


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7