หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นภพรพัชร มั่งถึก เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นภพรพัชร มั่งถึก เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-23 09:31:51วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นภพรพัชร มั่งถึก เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้ อาจารย์ ดร. นภพรพัชร มั่งถึก มอบดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL EXAMINING CHANGES IN COMFORT FOR CANCER PATIENTS AT THE END OF LIFE WHEN RITUALIZED CHANTING IS ADDED TO PALLIATIVE CARE” ให้กับวิทยาลัยฯ จำนวน 1 เล่ม ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7