หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-09 14:40:58


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้บริหารวิทยาเขต สถาบัน และวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้อง Nursing Learning Simulation Laboratory (NLSL) และห้อง Anatomy ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7