หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สามารถตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงิน
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สามารถตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงิน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-23 09:54:33


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สามารถตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงินที่นักศึกษาได้ยื่นขอกู้ยืมและตรวจสอบข้อมูลยอดเงินค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ ผ่านทางเว็บไซต์ ระบบทะเบียนและประมวลผล https://reg.ssru.ac.th/main ตามขั้นตอน ดังนี้ 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528