หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศนักศึกษาคนใด มีความประสงค์ย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) มาใช้สิทธิในโรงพยาบาลใกล้สถานศึกษา สามารถส่งเอกสารยืนความประสงค์ ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประกาศนักศึกษาคนใด มีความประสงค์ย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) มาใช้สิทธิในโรงพยาบาลใกล้สถานศึกษา สามารถส่งเอกสารยืนความประสงค์ ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-13 10:15:16

ประกาศ ประกาศ ประกาศ 

นักศึกษาคนใด มีความประสงค์ย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) มาใช้สิทธิในโรงพยาบาลใกล้สถานศึกษา 

สามารถส่งเอกสารยืนความประสงค์ ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ห้อง Onestop Service ชั้น ๑ อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เอกสารที่ยื่นความประสงค์ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ตามตัวอย่าง) 

คลิ๊ก ✅https://skm.ssru.ac.th/th/news/view/news6554765