หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีทราบ สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมเอกสารหลักฐานแนบ
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีทราบ สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมเอกสารหลักฐานแนบ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-24 14:44:04

ด่วน ครั้งสุดท้าย!!

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีทราบ

สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

พร้อมเอกสารหลักฐานแนบต่างๆ ภาคเรียนที่ 3/2565 (เฉพาะที่มีเรียนตามหลักสูตรเท่านั้น)

เอกสารที่ต้องส่ง

1. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (มุมขวาบนเขียนเบอร์โทรศัพท์ผู้กู้) 

2. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 2 ชุด (บาร์โค้ดและลายน้ำต้องชัดเจน) 

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 2 ชุด 

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 2 ชุด (จะใช้หรือไม่ใช้ให้ดูจากแบบเบิกเงินกู้ยืมว่ามีชื่อผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่) 

5. ใบแจ้งหนี้ ภาคเรียนที่ 3/2565 จำนวน 1 ชุด 

6. ใบรายงานการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2565 จำนวน 1 ชุด 

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้กู้ยืม และผู้แทนโดยชอบธรรม) ใช้อย่างละ 2 ชุด

กำหนดวัน-เวลา

ผู้กู้ยืมสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

เวลา 09.00 – 16.00 น.(เท่านั้น)

สามารถส่งเอกสารได้ที่

อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1 (One stop service) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร