หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-21 13:23:24

วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้กับพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และโรงพยาบาลอัมพวา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุศ ทิพย์แสนคำ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพยาบาลประจำแหล่งฝึกในบทบาทการสอนให้สามารถปฏิบัติบทบาทการสอนได้ด้วยความมั่นใจ และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7