หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมหลักสูตร Retreat "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564”
โครงการอบรมหลักสูตร Retreat "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-09 09:39:45


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Retreat "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564” ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน สามารถดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

โดยการอบรมครั้งนี้ฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7