หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2
พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-12-08 10:21:55


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเบญจศิลาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา รองคณบดีและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่ในการติดหมวกให้กับนักศึกษา การจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล การเป็นผู้ให้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีความตั้งใจฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อันได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทน อดกลั้น และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในการให้การพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เมื่อสำเร็จการศึกษา

 #SSRU #CNHSSRU 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7