หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-08 12:43:12

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำชั้นปีที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ การเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ กฎระเบียบและข้อบังคับให้กับนักศึกษาใหม่

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7