หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ : การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา แบบออนไลน์ผ่าน Google meet
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ : การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา แบบออนไลน์ผ่าน Google meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-01 09:36:58


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ : การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา แบบออนไลน์ผ่าน Google meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพมาใช้กับกิจกรรมนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตตา สว่างทุกข์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7