หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-01 10:29:19


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับคุณจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี            คุณนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และอาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

 Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7