หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3 /2564
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3 /2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-12 09:42:32
วันที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3 /2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 และการประชุมด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7