หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมโครงการอบรมการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าร่วมโครงการอบรมการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-09-12 14:49:30
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับเกียรติจากคุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้กับคณาจารย์และนักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์ และการถ่ายทอดวิธีการสืบค้นวารสารที่อยู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ รวมถึงเทคนิคและการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการค้นหาวารสารที่ตรงกับศาสตร์วิจัยตามกลุ่ม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7