หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในตัวบ่งชี้ที่ 10 และตัวบ่งชี้ที่ 11
ประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในตัวบ่งชี้ที่ 10 และตัวบ่งชี้ที่ 11

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-10-25 09:29:38

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในตัวบ่งชี้ที่ 10 และตัวบ่งชี้ที่ 11 ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผ่าน Application Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7