หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕
พิธีกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-02 14:42:25


วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธี ซึ่งยอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๕,๘๘๘.๔๑บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ เข้าร่วมพิธี

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7