หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-16 09:28:37
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมและวิทยากรการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 32 ชั้น 5 และประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคุณอัญชา แดงทองดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม

Cr.ประพล สุขสุโฉม ถ่ายภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7