หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก และคณะ ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง “บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก และคณะ ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง “บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-11 11:41:32


คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก และคณะ ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง “บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”  Community nurse practitioner’s on smoking cessation assistance for pateints with non-communicable disease ในวารสารการพยาบาล (Thai Journal of Nursing) ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564 ฐานวารสาร TCI 2

Download บทความได้ที่ : https://he02.tci-thaijo.org/.../download/246477/169823/ หรือ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/issue/view/17033