หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-17 18:22:01


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภากร สอนสนาม  อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก  อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ  อาจารย์อรทัย รุ่งวชิรา  อาจารย์นงลักษณ์ แก้วทอง และ อาจารย์วิสุดา หมั่นธรรม อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ณ จุดบริการฉีดวัคซีนตลาดสะพานขาว มหานาค

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7