หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-02 10:02:35


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี 

ที่ยังไม่ได้ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมพร้อมเอกสารแนบ ของภาคเรียนที่ 1/2565 

ขอให้นักศึกษาติดต่อขอส่งเอกสารให้เรียบร้อย

โดยด่วนภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 

หากนักศึกษาไม่ส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษา

ไม่ประสงค์จะกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2565

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โทร 02 160 1354 , 02 160 1528