หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์การพยาบาลรายวิชาฝึกปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์การพยาบาลรายวิชาฝึกปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-22 11:03:27


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. อาจารย์จิราพร รักการ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์การพยาบาลรายวิชาฝึกปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ “สูงวัย สุขใจ แข็งแรง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะสี่ยงและป้องกันการเกิดโรค ให้กับประชาชนก่อนวัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ ชุมชนวัดใหม่อมตรส และชุมชนตรอกบ้านพานถม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดใหม่อมตรส

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7