หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-13 11:27:20


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ฝ่ายหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรพล บุญลือ, รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ และรศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น  เป็นวิทยากรให้ความรู้

ณ ห้องประชุมสุวพัฒน์นิเวศน์ อาคาร 57 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผู้สอน โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมอบรม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7