หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
การประชุมพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-18 15:02:51
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) โดยมีหน่วยงานเข้าแจ้งความประสงค์โอนงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน 

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และคุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7