หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-16 16:03:42
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณพรพิมล รัตนพิทักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการคือว่าที่ร้อยตรีวินัย ชาคริยานุโยค คุณยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี และ ดร.สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ กรรมการและเลขานุการ ในการเยี่ยมชมและสอบถามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน และการพัฒนางานของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7