หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน : H.M Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน : H.M Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-12-14 09:48:24


“สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ร่วมกับกระทรวง อว. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และอว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม จัดงาน "ดนตรีในสวน : H.M Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้านดนตรี พระองค์ทรงเป็น "คีตกวี" และนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องถึงพระปรีชาสามารถ และได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "อัครศิลปิน" โดยกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น. โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารงานส่วนงานจังหวัดสมุทรสงคราม อาทิ นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม,นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม,นายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม,นางสาวภิรมย์ จันทร์วงษ์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม,นายชัยวัฒน์ วิเศษการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และนายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในฐานะกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม “ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัด” นำโดยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ร่วมจัดแสดงการบรรเลงดนตรีโดยนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมนำ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรี เพื่อส่งเสริมนันทนาการที่สร้างสรรค์มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความดีงาม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมผ่านการแสดงดนตรี ในการสร้างแสดงผลงานนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ สู่สาธารณชน สู่การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 #SSRU #CNHSSRU 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7