หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
โครงการประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-19 09:56:14

วันที่ ๒๖ -๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมผู้บริหารประชุมหารือร่วมกันใน “โครงการประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” เพื่อกำหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบัณฑิต และสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตสวนสุนันทา 

การประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดร.กันยา นภาพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก และนายนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณบดีและทีมผู้บริหารทุกคณะ/วิทยาลัย และผู้อำนวยการทุกสำนัก เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกัน ณ ห้องประชุมชฏาทอง  โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา 

ข้อสรุปที่ได้จากการประชุม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมพลิกโฉมเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเอตทัคคะ ที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเชี่ยวชาญจำเพาะ และเพื่อให้การพลิกโฉมประสบผลสำเร็จ มหาวิทยาลัยจะมีการปรับโครงสร้าง รูปแบบการบริหารงานและการจัดสรรงบประมาณ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น Hybrid Education พัฒนาการวิจัย และมีเป้าหมายนำมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระบบ QS  ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จะต้องพร้อมให้ความร่วมมือพลิกโฉมอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพร้อมใช้มาตรการที่เด็ดขาด เพื่อให้การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

Credit: Facebook DrPonpun Vorasiha 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7