หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-10-05 11:24:26

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย อาจารย์จักรกฤช ปิจดี อาจารย์ประจำ และคุณอัญชา แดงทองดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7