หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฎิบัติ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
การประชุมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฎิบัติ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-18 14:29:29

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฎิบัติ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนโดย อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ ผ่าน Application Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7